.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 

งานวิจัย/ผลงาน                               

ชื่องานวิจัย : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศป่าเต็งรังในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ปี 2548 ฉบับที่ - หน้า -  
(ไม่ระบุประเภทวารสาร)
เจ้าของผลงาน : วิชุดา นิยมลาภ
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อม)
วันเผยแพร่ : 2 มกราคม 2551
บทความงานวิจัย
/ผลงาน :
หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 561    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   20/6/2561    เวลา  15:01  น.