.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 

งานวิจัย/ผลงาน                               

ชื่องานวิจัย : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาในการสอนอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ปี 2547 ฉบับที่ - หน้า -  
(ไม่ระบุประเภทวารสาร)
เจ้าของผลงาน : ประยูร วงศ์จันทรา
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อม)
วันเผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน. 2550
บทความงานวิจัย
/ผลงาน :
หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 599    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   3/7/2561    เวลา  16:55  น.