.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 

งานวิจัย/ผลงาน                               

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุดการเรียนสทอรี่ไลน์ (STORYLINE) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ปี 2547 ฉบับที่ - หน้า -  
(ไม่ระบุประเภทวารสาร)
เจ้าของผลงาน : พรศรี ทองทวี
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อม)
วันเผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน. 2550
บทความงานวิจัย
/ผลงาน :
หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 531    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   20/6/2561    เวลา  14:48  น.