.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 
1.  ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสาร
               
ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1 การศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง (The Effect of Rotary Cabinet Herbarium Fumigated Wrapping the Prevention of Fruit Insects)    อ.ดร.สนอง ทองปาน 2550
2 การศึกษาผลการใช้สารแพคโคบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจ Dendrobium Sonia Bomjo เพื่อทำไม้แคระ  อ.ดร.สนอง ทองปาน 2550
3 การศึกษาประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโตรลิซิส                อ.ดร.สนอง ทองปาน 2550
4 การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง  น้ำเสียในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เวธกา หนูเพ็ชร 2550
5 การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง   การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมศักดิ์ พาหะมาก 2550
6 การบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงอาหารในสถานศึกษา อ.ดร.สนอง ทองปาน 2550
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบพหุปัญญา และรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กำธร จรูญเลิศกิจจา และคณะ 2555
8 ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชั่น ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด และการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ จันทร์ขจร มะลิจันทร์ และคณะ 2555
9 การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของต้นราชินีหินอ่อน Scindapsus aureus ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora parasitica (Dastur.) สนอง ทองปาน 2553
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิวิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ วิภาณีย์ จิรธรรภักดี และคณะ 2555
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สุพัชยา ปาทา และคณะ 2555
12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ การพัฒนาหนังสือเรียนวิชา "พลังงานและสิ่งแวดล้อม" สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) กรุงเทพมหานคร วิชชุตา อ้วนศรีเมือง และคณะ 2555
13 การพัฒนาหนังสือเรียนวิชา "พลังงานและสิ่งแวดล้อม" สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) กรุงเทพมหานคร วิรุฬห์ กะตะปุญโญ และคณะ 2555
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ศรารัตน์ มุลอามาตย์ และคณะ 2555
15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จินดารัตน์ แก้วพิกุล และคณะ 2555
16 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เรื่องเส้นขนาน ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โชคสุวิชัย สุภาพาส และคณะ 2555
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT

ณัฐวุฒิ จันละมุด และคณะ 2555
18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทัสริน สมนวนตาด และคณะ 2555
19 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ บัวซ้อน ตำมะ และคณะ

2555

20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (Cippa Model)ู้ ประครอง แจ่มใส และคณะ 2555
21 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติ ประถมพร โคตา และคณะ 2555
22 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจกับการจัดการเรียนแบบบูรณาการ พระมหากิตติพงษ์ ภูมิรา และคณะ 2555
23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้านแรงจูงใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญญาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น (7E) พิชามญช์ พันธุ์ยุลา และคณะ 2555
24 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย และรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม รัชฎา ยศบุตร และคณะ 2555
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค จิ๊กซอร์ ธีรวัฒน์ ผิวขม และคณะ 2556
26 การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปนัดดา ธนันท์ภิรพงศ์ และคณะ 2555
27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จิราวรรณ สอนสวัสดิ์ และคณะ 2555
28 คุณภาพน้ำในคลองแจ้งร้อน กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น สนอง ทองปาน 2554
29 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชัน ในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ และคณะ 2554
                  
2.  ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใช้เทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน พิษณุ  เดชใด 2541
2 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนโรงเรียนอรรถมิตร สุกัญญา  ซื่อสัตย์ 2546
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขณภา  สำเนียงสูง 2546
4 การศึกษาเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในโรงฝึกงานจากการใช้เลื่อยวงเดือน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เตือนใจ  แดงศรี 2546
5 การศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ วันชัย  นิลพัฒน์ 2546
6 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เห็ดในระบบนิเวศของป่าสะแกราช สำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 นุจรินทร์  ถิ่นทัพไทย 2547
7 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ชัยอนันต์  เย็นใจ 2547
8 การศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นิตยา  วิมลศักดิ์ 2547
9 การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ขยะมูลฝอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วนิดา  ไชยคุณ 2547
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ ทัศนวดี ว่องกิจ 2547
11 การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ทรัพยากรน้ำของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  พรทิพย์ กิจรพล 2547
12 การปฏิบัติของครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ศักดิ์ชัย  แสนโอฬาร 2547
13 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาในการสอนอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า        ประยูร  วงศ์จันทรา 2547
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   โดยใช้ชุดการเรียนสทอรี่ไลน์ (STORYLINE) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  พรศรี  ทองทวี 2547
15 การใช้แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติบริเวณโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาษิต  สุโพธิ์ 2547
16 การศึกษาภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สิริพรรณ  ทองปัสโน 2548
17 การศึกษาเจตคติต่อทรัพยากรน้ำโดยใช้การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ นาตยา  ช่วยชูเชิด 2548
18 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉวีวรรณ  สุทธิปาริชาติ 2548
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับ    นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 จันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์ 2548
20 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศป่าเต็งรังในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 วิชุดา  นิยมลาภ 2548
21 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สายฝน  สุวรรณวงค์ 2548
22 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การจัดการขยะะมูลฝอย สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อารมณ์  บุญเชิดฉาย 2549
23 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การอนุรักษ์น้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              กระจ่างจิต  แก้วชล 2549
24 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชุมชนของเราสำหรับนักเรียนช่วง ชั้นที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อิ่มทอง  ปัญญา 2549
25 การพัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ไพลิน  เศวตศิลา 2549
26 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าว สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อิสริยา  หนูจ้อย 2549
27 การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศุภรัช  งามรัศมีวงศ์ 2550
28 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี นุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ 2550
3.  การนำเสนอผลงานวิชาการ
               
ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1 การศึกษาผลการใช้สารพาโคลบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวายพันธุ์บอมโจ Dendrobium sonia 'Bomjo' เพื่อทำไม้แคระ อ.ดร.สนอง ทองปาน 2551
2 ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในสถานศึกษา : แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร อ.ดร.สนอง ทองปาน 2551
4.  ผลงานวิจัยอื่น ๆ
               
ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1 การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า ของต้นราชินีหินอ่อน Scindapsus Aureus ที่เกิดจากเชื้อรา อ.ดร.สนอง ทองปาน 2551
2 การผลิตถุงห่อผลไม้เคลือบสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง อ.ดร.สนอง ทองปาน 2551
3 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน เพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรพัฒน์ ทิพจ้อย และคณะ 2551