.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 

1. ชื่อหน่วยงาน

                    สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                  

2.  สถานที่ตั้ง

                    ชั้น 6  อาคาร 12  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                    เลขที่ 114  ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. (02) 649-5000 ต่อ 5560
                    URL : http://environment.edu.swu.ac.th    Email : sanong@swu.ac.th

3.  ประวัติความเป็นมา

                    สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  มีภารกิจและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลายระดับ ได้แแก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูและ ปริญญาโทหลายกลุ่มการสอน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการสอนวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูต่าง ๆ  แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะพลศึกษา และวิทยาศาสตร์  เป็นต้น รวมทั้งโครงการฝึกสอน / ฝึกงานของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
                    สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  ได้ดำเนินการสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกการมัธยมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ 2504  โดยเรียนรวมกันทั้ง  5  กลุ่มวิชา  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมศึกษา  การทำปริญญานิพนธ์ขึ้นอยู่กับความสนใจของนิสิต  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521  ได้แยกเป็นกลุ่มการสอนตามวิชาต่างๆ  5  กลุ่ม  คือ  กลุ่มการสอนภาษาไทย  กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ  กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์  กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ และกลุ่มการสอนสังคม   และทั้ง 5 กลุ่มการสอนได้ร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529)  และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537) สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ยังรับผิดชอบสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ก่อตั้ง  ต่อมาได้ย้ายโอนเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์    อย่างไรก็ตาม  ยังมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการมัธยมศึกษาไปร่วมสอนและเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรอยู่ในปัจจุบัน
 
                    ปี พ.ศ. 2542  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ได้ปรับหลักสูตรเพิ่มกลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อมอีก 1 กลุ่มการสอน  เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับ สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ภายใต้โครงการ สควค. (โครงการส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  ด้านการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคอมพิวเตอร์โดย มีคณาจารย์ของสาขาวิชากลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
                   ปี พ.ศ. 2554 ภาคหลักสูตรและการสอนได้มีการจัดทำหลักสูตรวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยสาขาการมัธยมศึกษานั้น ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)  วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Science of Mathematics Learning Management) วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science of Science Learning Management) วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management) และวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management) โดยจะเริ่มการมีการจัดการเรียนการสอนในปี 2555
 

4.  หลักสูตรที่เปิดสอน

                     ระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
 

5.  กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้

                    แขนงวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  
                    1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
                    2. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน กรรมการ
                    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนง อัครธีรานนท์ กรรมการ
                    4. อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย กรรมการ
                    5. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย กรรมการ
                    6. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กรรมการและเลขานุการ
                    แขนงวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
                    1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ ประธานกรรมการ
                    2. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง กรรมการ
                    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล กรรมการ
                    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สูงใหญ่ กรรมการ
                    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลปฺ์ กรรมการ
                    6. อาจารย์สุณิสา สุมิรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
                    แขนงวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย  
                    1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ประธานกรรมการ
                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จงธนากร กรรมการ
                    3. อาจารย์สุจิตรา สิงหการ กรรมการ
                    4. อาจารย์ ดร.พรพิมล ประสงค์พร กรรมการและเลขานุการ
                    แขนงวิชา วิทยาการจัดการเรียนรภาษาไทย ประกอบด้วย  
                    1. อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล ประธานกรรมการ
                    2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์ กรรมการ
                    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พุทธเมตะ กรรมการ
                    4. อาจารย์พัธนี โชติกเสถียร กรรมการ
                    5. อาจารย์รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง กรรมการและเลขานุการ
                    แขนงวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ประกอบด้วย  
                    1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานกรรมการ
                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง กรรมการ
                    3. อาจารย์ ดร.ณัลลิกา โตจินดา กรรมการ
                    4. อาจารย์ ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล กรรมการ
                    5. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ กรรมการ
                    6. อาจารย์เกศินี ครุณาสวัสดิ์ กรรมการ
                    7. อาจารย ดร.พรใจ ลี่ทองอิน กรรมการและเลขานุการ
 

6.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                     1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
                     2. เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
                     3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการสอนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

7. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

            - กำลังปรับปรุงข้อมูล  -

8.  กำหนดการรับสมัคร

            - กำลังปรับปรุงข้อมูล  -
 

9.  วิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ

            - กำลังปรับปรุงข้อมูล  -