วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

เวลา

Best View with 1024 x 768 Pixels        


ผลงานนำเสนอในประเทศ

ผลงานนำเสนอนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ

หนังสือ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

สถิติผู้เข้าอ่าน Top 10

ค้นหางานวิจัย

Home
Journal Publications                               

ชื่องานวิจัย : ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชั่น ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด และการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารสิ่งแวดล้อม - สสศท  ปี 2555 ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม - ธันวาคม) หน้า 19 - 29  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : จันทร์ขจร มะลิจันทร์ และคณะ
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา
วันเผยแพร่ : 2 เมษายน 2556
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 265    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   23/12/2560    เวลา  14:52  น.


Best View with IE 6 or Higher, Text Size : Medium, Resolution 1024 x 768 Pixels
จัดทำและพัฒนาโดย งานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 5531
กรุณาส่งคำแนะนำและติชม ได้ที่ peesatit@hotmail.com