ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

                            ทำเนียบศิษย์เก่า / บันทึกศิษย์เก่า / เว็บบอร์ดศิษย์เก่า / ติดต่อเรา / Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ทะเบียนศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล    :   นาย  รณชัย บุญลือ
ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Mr.Ronnachai Boonlue
เกิดปีพุทธศักราช    :  2521
ปัจจุบันอายุ     :         40     ปี
อาชีพปัจจุบัน      :   ข้าราชการครูกทม.
ตำแหน่ง     :   ครู ค.ศ.1    
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา  :   โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร      :   * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * *
คุณวุฒิที่จบการศึกษา     :    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาเอก      :   วัดผลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา     :      2547
คุณวุฒิสูงสุงปัจจุบัน     :     การศึกษามหาบัณฑิต    
ที่อยู่ปัจจุบัน      :     * * * * * * (เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * * * * *    
โทรศัพท์     :     * * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * *    
E-mail      :     ronnchai5@yahoo.co.th
ข้อมูล ณ วันที่     :     9  พฤษภาคม  2550
ผลงานดีเด่น     (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.    
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ  (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.