ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

                            ทำเนียบศิษย์เก่า / บันทึกศิษย์เก่า / เว็บบอร์ดศิษย์เก่า / ติดต่อเรา / Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ทะเบียนศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล    :   นางสาว  ประไพพรรณ พวงราษฎร์
ชื่อภาษาอังกฤษ     :  
เกิดปีพุทธศักราช    :  2517
ปัจจุบันอายุ     :         44     ปี
อาชีพปัจจุบัน      :  
ตำแหน่ง     :      
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา  :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โทรศัพท์/โทรสาร      :   * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * *
คุณวุฒิที่จบการศึกษา     :    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาเอก      :   จิตวิทยาการแนะแนว
ปีที่สำเร็จการศึกษา     :      2547
คุณวุฒิสูงสุงปัจจุบัน     :     -    
ที่อยู่ปัจจุบัน      :     * * * * * * (เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * * * * *    
โทรศัพท์     :     * * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * *    
E-mail      :    
ข้อมูล ณ วันที่     :     10  พฤษภาคม  2550
ผลงานดีเด่น     (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.    
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ  (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.