ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

                            ทำเนียบศิษย์เก่า / บันทึกศิษย์เก่า / เว็บบอร์ดศิษย์เก่า / ติดต่อเรา / Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ทะเบียนศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล    :   นางสาว  รัชดา ยาตรา
ชื่อภาษาอังกฤษ     :   RATCHADA YATRA
เกิดปีพุทธศักราช    :  2522
ปัจจุบันอายุ     :         39     ปี
อาชีพปัจจุบัน      :   พนักงานองค์การของรัฐ
ตำแหน่ง     :   นักวิชาการ    
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา  :   สสวท.
โทรศัพท์/โทรสาร      :   * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * *
คุณวุฒิที่จบการศึกษา     :    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาเอก      :   การมัธยมศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา     :      2549
คุณวุฒิสูงสุงปัจจุบัน     :     ป.โท    
ที่อยู่ปัจจุบัน      :     * * * * * * (เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * * * * *    
โทรศัพท์     :     * * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * *    
E-mail      :     r_yatra@yahoo.com
ข้อมูล ณ วันที่     :     17  พฤษภาคม  2550
ผลงานดีเด่น     (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.    
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ  (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.