ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

                            ทำเนียบศิษย์เก่า / บันทึกศิษย์เก่า / เว็บบอร์ดศิษย์เก่า / ติดต่อเรา / Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ทะเบียนศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล    :   นางสาว  สายสมร บุญอุดม
ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Saysamorn Boonudom
เกิดปีพุทธศักราช    :  2525
ปัจจุบันอายุ     :         36     ปี
อาชีพปัจจุบัน      :   ข้าราชการครู
ตำแหน่ง     :   ครู คศ. 1    
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา  :   โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
โทรศัพท์/โทรสาร      :   * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * *
คุณวุฒิที่จบการศึกษา     :    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาวิชาเอก      :   การประถมศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา     :      2547
คุณวุฒิสูงสุงปัจจุบัน     :     การศึกษาบัณฑิต    
ที่อยู่ปัจจุบัน      :     * * * * * * (เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * * * * *    
โทรศัพท์     :     * * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * *    
E-mail      :     saysamorn.ma@hotmail.com
ข้อมูล ณ วันที่     :     18  พฤษภาคม  2550
ผลงานดีเด่น     (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.    
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ  (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.