ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

                            ทำเนียบศิษย์เก่า / บันทึกศิษย์เก่า / เว็บบอร์ดศิษย์เก่า / ติดต่อเรา / Login (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ทะเบียนศิษย์เก่า
ชื่อ - นามสกุล    :   นางสาว  ศิริเพ็ญ เย็นจิต
ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Siriphen Yenjith
เกิดปีพุทธศักราช    :  2522
ปัจจุบันอายุ     :         39     ปี
อาชีพปัจจุบัน      :   ข้าราชการครู
ตำแหน่ง     :   Teacher    
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา  :   โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว
โทรศัพท์/โทรสาร      :   * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * *
คุณวุฒิที่จบการศึกษา     :    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาวิชาเอก      :   การประถมศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา     :      2545
คุณวุฒิสูงสุงปัจจุบัน     :     กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    
ที่อยู่ปัจจุบัน      :     * * * * * * (เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * * * * *    
โทรศัพท์     :     * * * *(เฉพาะเจ้าหน้าที่)* * * *    
E-mail      :     siries_2522@hotmail.com
ข้อมูล ณ วันที่     :     2  มิถุนายน  2550
ผลงานดีเด่น     (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.    
2.    
3.    
4.    
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ  (หลังสำเร็จการศึกษา)
1.     ครูดีศรีพระยา
2.    
3.    
4.