วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

เวลา

Best View with 1024 x 768 Pixels        


ผลงานนำเสนอในประเทศ

ผลงานนำเสนอนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ

หนังสือ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

สถิติผู้เข้าอ่าน Top 10

ค้นหางานวิจัย

Home
Journal Publications                               

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนรวมชั้น (การปฏิรูปโรงเรียนและกระบวนการเรียนรู้)
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
การประชุมทางวิชาการ (สกศ.) "การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้"  ปี 2547 ฉบับที่ - หน้า 20-25
ISBN 974-559-696-5  
(ผลงานนำเสนอในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และคณะ
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา
วันเผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2548
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 607    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   15/4/2561    เวลา  8:22  น.


Best View with IE 6 or Higher, Text Size : Medium, Resolution 1024 x 768 Pixels
จัดทำและพัฒนาโดย งานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 5531
กรุณาส่งคำแนะนำและติชม ได้ที่ peesatit@hotmail.com